© Knijnenburg Producties 2012

Privacy Policy

1. Begripsbepaling

In dit document wordt verstaan onder:

Praktijk Frisolaan gevestigd te Voorschoten en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer74079050. Praktijk Frisolaan is gespecia­liseerd in fysiotherapeutische zittingen en pedicure behandelingen.

Persoonsgegevens, betreft ieder gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een individu ongeacht het type gegeven. Voor- of achternaam, (e-mail)adres, foto’s, video’s, gezondheid gegevens zijn allemaal voorbeelden van Persoonsgegevens.

Werknemers zijn de fysiotherapeuten, pedicures en administratief personeel die werkzaam zijn bij Praktijk Frisolaan. Zij zijn de beheerders van het InEpd.

InEpd, is het werkdossier van de werknemers van Praktijk Frisolaan, waarin alle benodigde persoonsgegevens van patiënten en cliënten opgeslagen staan. Beveiliging geschied via tweetrapsidentificatie. Inno3D is Beheerder van ons werkdossier en voldoet aan de beveiligingseis NEN 7510 voor onze persoons­gegevens.
Vecozo, is het portaal voor het opvragen van patiëntgegevens: naam, adres, bsn nummer, geboortedatum en verzekeringsgegevens. Dit systeem is binnen ons InEpd gekoppeld.
Website, is een communicatiemiddel van Praktijk Frisolaan. De eigenaren van Praktijk Frisolaan zijn de beheerders van de website.
Verwerken, betreft iedere handeling die betrekking heeft op een Persoonsgegeven. Hierbij kan gedacht worden aan het verzamelen, bewaren, verplaatsen, wissen, doorsturen, aanpassen, maar ook aan het kwijtraken of vernietigen van Persoonsgegevens.

Patiënt of client is de persoon die in Praktijk Frisolaan komt met een hulpvraag voor de fysiotherapie of pedicure.

Beheerders, zijn de personen die door Praktijk Frisolaan zijn geautoriseerd om Persoonsgegevens te verwerken en in te voeren in het InEpd en de Website. Het wijzigen van persoonsgegevens is voorbehouden aan degenen die over de autorisatie beschikken.

2. Algemeen

2.1 Praktijk Frisolaan is verantwoordelijk voor het verwerken van Persoons­gegevens van haar Patienten, Cliënten. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

2.2 Als een Patiënt of Cliënt met deze Privacyverklaring niet akkoord gaat, wordt men verzocht de dit te melden aan Praktijk Frisolaan.

3. Verwerking van Persoonsgegevens

3.1 Volgens de wet mogen Persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor duidelijk omschreven en rechtmatige doeleinden. Die rechtvaardiging bestaat in het geval van de Praktijk Frisolaan uit:
a) een noodzakelijke verwerking om een gerechtvaardigd belang te dienen
b) de uitdrukkelijke toestemming van een betrokkene
c) het uitvoeren van een behandeling van een betrokkene of
d) het voldoen aan een wettelijke plicht

3.2. Iedere Beheerder dient een geheimhoudingsverklaring te onder­tekenen. Deze verklaring regelt de wijze waarop met vertrouwelijke informatie (als Persoonsgegevens) dient te worden omgegaan.

4. Doeleinden verwerking persoonsgegevens

4.1 De verstrekte Persoonsgegevens worden door Praktijk Frisolaan uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar fysio­therapeutische- en pedicure werkzaamheden zoals:

5. Doorgifte aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met, en verwerkt door derden, waaronder bijvoorbeeld, (huis)artsen, juridische entiteiten en collega`s, ten behoeve van de (wettelijke) uitvoering van de werkzaamheden van Praktijk Frisolaan. Patienten en Cliënten moeten hier altijd (mondeling) toe­stem­ming voor geven.

6. Foto- en beeldmateriaal

6.1. Foto’s (met naam) van personen die werkzaam zijn binnen Praktijk Frisolaan ter zichtbaarheid van de organisatie kunnen op de website staan. Een werknemer die dit niet wil kan dit aan Praktijk Frisolaan melden.

7. Digitale communicatie en vermelde Links op de website naar sites van derden

7.1. Om veilig te kunnen mailen met de patiënt of arts gebruikt Praktijk Frisolaan Zorgmail, een NTA7516 gecertificeerde aanbieder. Medische informatie van de arts ontvangen wij via Zorgdomein, privacy van patiëntgegevens lopen in lijn met NEN7510.

7.2. Voor veilige WhatsApp naar collega`s en artsen gebruikt Praktijk Frisolaan: Siilo. Hier wordt de privacy gewaarborgd door middel van end-to-end encryptie.

7.2. Op de Website zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer Patienten deze websites bezoeken, zijn de privacy verklaringen van deze derde partijen van toepassing. Praktijk Frisolaan is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met Persoonsgegevens van Gebruikers wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.

8. Rechten betrokkenen

De Patiënt heeft onder meer het recht om zijn of haar verzamelde Persoonsgegevens in te zien en zo nodig aan te (laten) passen, aan te vullen en/of te (doen) verwijderen en het recht deze te laten beperken, onder voorwaarden deze te kunnen overdragen en het recht om bezwaar te maken. De Patiënt kan een verzoek doen met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens in te zien en te wijzigen via info@praktijkfrisolaan.nl

9. Bewaartermijnen

Praktijk Frisolaan bewaart Persoonsgegevens van haar Patienten niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, en op grond van wettelijke bepalingen. Deze wettelijke bepaling is 20 jaar nadat de laatste wijziging in het dossier heeft plaats gevonden.

10. Beveiliging

Praktijk Frisolaan zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Gegevens zijn veelal opgeslagen in beveiligde systemen met wachtwoorden en beveiligde back-ups. Ondanks het feit dat Praktijk Frisolaan alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

11. Klachten

In geval van een klacht over de verwerking van persoonsgegevens wordt betrokkene verzocht hierover direct contact op te nemen met Praktijk Frisolaan via info@praktijkfrisolaan.nl
Betrokkenen hebben altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de Nederlandse toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

12. Wijzigingen van deze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat Praktijk Frisolaan deze privacyverklaring in de toekomst wijzigt. Van belangrijke wijzigingen worden Gebruikers op de hoogte gebracht, bijvoorbeeld door middel van een bericht op de Website.